AVG

Gebruik van gegevens dienen het volgende doel:

  • Bewaren van studentengegevens ten behoeve van de opleiding zoals in het opleidingscontract is opgenomen.
  • Gegevens van studenten voor bij en nascholing
  • Gegevens van overige deelnemers voor het aanbod van diverse cursussen en scholingen

Verkrijgen van gegevens:

Middels een digitaal aanmeldformulier worden emailadressen verzameld. Deze emailadressen worden na aanmelding gebruikt voor verzenden van informatie over het cursus en opleidingenaanbod. Aan- en afmelden van nieuwsbrief wordt via mailchimp geregeld.

De volgende gegevens worden door meditatie en innerlijke groei vastgelegd:

Voor deelnemers aan cursussen: Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer  en e-mail adres

Meditatie en innerlijke groei maakt gebruik van email/ mailchimp, website.

Bewaar termijn gegevens:

  • Facturen 7 jaar
  • Persoonsgegevens 7 jaar
  • Groepsoverzichten – mailadressen 10 jaar

Recht op inzage, correctie en verwijdering:

Desgewenst verstrekt meditatie en innerlijke groei personen die schriftelijk of per mail een verzoek doet om inzage  van zijn/ haar Persoonsgegevens de benodigde gegevens. Voorafgaand aan het verzoek wordt een copy van de persoonsgegevens gevraagd.  Aan het inzage verzoek zijn de volgende kosten verbonden: € 0,23 per copy met een maximum van € 5,00 exclusief verzendkosten.

De klant behoudt ten alle tijden het recht om op zijn verzoek de gegevens te laten verwijderen.

Hiertoe dient ook een schriftelijk verzoek worden in gediend. Verzoek ter correctie van persoonsgegevens kunnen via mail worden verzonden. Bij twijfel zal copy van identitykaart gevraagd worden.

Datalek:

Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens.

Voorbeelden van datalekken zijn: Een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker.Treedt er een datalek op waarbij er kans is op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens? Dan zouden we verplicht kunnen worden een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Of een datalek gemeld moet worden, hangt af van de ernst van het datalek.